Anunț concurs îngrijitor clădiri

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiştilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor clădiri, perioadă nedeterminată, program de lucru cu normă întreagă.

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
• este absolvent de minim 8 clase;
• să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state aparținând Spațiului Economic European și domiciliul/reședința în România;
• să cunoască limba română, scris și vorbit;
• să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale.

Dosarele (dosar cu șină) candidaților trebuie să conțină următoarele documente:
• cerere-tip de înscriere (pusă la dispoziție de Serviciul Resurse Umane Salarizare;
• originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea candidatului;
• copia diplomei de studii, copia cărții de muncă sau copie-extras din Registrul general de evidență a salariaților/adeverințe, pentru a dovedi vechimea;
• curriculum vitae;
• copia certificatului de naștere;
• copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
• copia hotărârii de divorț, dacă este cazul;
• adeverință medic – apt pentru lucru;
• Documentele vor fi prezentate și în original.

Atribuțiile:
• Asigură curățenia în spațiile repartizate, aparținând INFLPR.

Tematica pentru concurs:
Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de birouri și laboratoare;
Metode de dezinsecție si dezinfecție;
Noțiuni fundamentale de igienă;
Noțiuni fundamentale privind comportamentul și conduita în unitățile de cercetare-dezvoltare.

Locul desfășurării concursului: la sediul INFLPR din str. Atomiștilor, Nr. 409, Orașul Măgurele, jud. Ilfov.
Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane Salarizare până pe data 25.10.2021.
Data concursului se va anunța ulterior.
Regulamentul de concurs poate fi consultat aici.

Pentru informații suplimentare, sunteți rugați să vă adresați la Serviciul Resurse Umane Salarizare, telefon 021-4574550 int. 2850.