Anunț concurs Asistent de Cercetare Științifică

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de Asistent de Cercetare Științifică – post permanent, specializarea fizică.

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:
- Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de adeverință medicală eliberată de medic;
- Să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state aparținând Spațiului Economic European și domiciliul/reședința în România;
- Să cunoască limba română, scris și vorbit;
- A obținut notă mai mare decât 7 la examenul de licență – examenul de cunoștințe generale și respectiv media notelor pe anii de studiu este mai mare de 7;
- A obținut notă mai mare decât 7 la susținerea lucrării de masterat și respectiv media notelor pe anii de studiu în cadrul programului masteral este mai mare de 7 – numai în cazul persoanelor care au urmat cursurile universitare în sistem Bologna;
- Este înscrisă într-un program de studii doctorale acreditat, având subiectul tezei de doctorat într-un domeniu de interes pentru INFLPR.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs ce va conține următoarele documente:
a) Cerere de înscriere la concurs ( Anexa 1 la Regulament);
b) Actul de identitate;
c) Certificatul de naștere;
d) Certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
e) Originalul hotărârii de divorț, dacă este cazul;
f) Diploma de bacalaureat sau echivalentă;
g) Diploma de licență sau echivalentă însoțită de foaia matricolă;
h) Diploma de master sau echivalentă însoțită de foaia matricolă;
i) Cartea de muncă sau extras din Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea;
j) Adeverință eliberată de Școala Doctorală din care să rezulte apartenența la un program de studii doctorale acreditat însoțită de o scrisoare din partea conducătorului de doctorat prin care se precizează titlul temei de doctorat;
k) Curriculum vitae;
l) Lista lucrărilor publicate, a participărilor la conferințe, școli de vară, sesiuni științifice sau concursuri (dovedite prin diplomă de participare) Anexa 2 la Regulament;
m) Adeverință medic – apt pentru concurs.

Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane până pe data 29.07.2022
În termen de max 5 zile lucrătoare de la selectarea dosarelor pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs se va anunța data concursului.
Regulamentul de concurs „REGULAMENT DE CONCURS pentru ocuparea funcției și acordarea gradului profesional de Asistent Cercetare Științifică – POST PERMANENT în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR)”.

PROGRAMA PENTRU CONCURSUL ACS - SPECIALIZAREA FIZICĂ
1. Fizică atomică: structura atomului și legături interatomice.
2. Elemente de optică, spectroscopie, laseri, plasmă și accelerare de particule.
3. Elemente de fizica solidului.
4. Elemente de știința și ingineria materialelor.
5. Metode de caracterizare fizico-chimică și structurală a materialelor (XPS, FTIR, SEM, EDS, spetrometrie UV-VIS, RAMAN, XRD).

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
Cursul de Fizică Berkeley, vol. I, II, III, IV, V (în limba română), Editura Didactică şi Pedagogică, (1982, 1983).
Grant R. Fowles, Introduction to modern optics (Second Edition), Editura Dover, 1989, ISBN: 9780486659572
Dan C. Dumitraş, “Tehnici laser şi aplicaţii”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, ISBN 9789737371737
Anatolie Hristev – Breviar de fizică generală-sistemul international de unităti. Tabele de constante fizice, Editura Aph, 1998, ISBN: 9739834655
Crystals and Crystal Structures, Richard J. D. Tilley, John Wiley & Sons; (2006), ISBN-10: 0470018216
Mihai Nicu. Știința și ingineria materialelor. Vol I - Elemente de ingineria materialelor, ISBN: 973-86848-2-x (2005)
Kenneth Gonsalves, Craig Halberstadt, Cato Laurencin, Lakshmi Nair. Biomedical nanostructures, ISBN: 978-0-471-92552-1 (2008)
Challa Kumar. Nanomaterials for life sciences. Vol. 5 - Nanostructured thin films and surfaces, ISBN: 978-3-527-32155-1 (2010)
Cursurile generale și de specialitate predate în cadrul facultății și al programului de masterat absolvite de către candidat.

NOTĂ: candidații trebuie să prezinte comisiei, pentru consultare, o copie a ultimei lucrări susținute în vederea obținerii diplomei de studii universitare/postuniversitare.
Pentru informații suplimentare, sunteți rugați să vă adresați la Serviciul Resurse Umane Salarizare, telefon 021-4574550 int. 2850.

AtasamentMarime
Extras_FP-ACS_2022.doc96.5 KB
Programa_ACS_2022.doc75.5 KB