Anunț concurs asistent de cercetare, contract EU-07/03.01.2022

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare, în vederea realizării proiectului cu titlul “Participarea României la EUROfusion WPTE, WPSA și cercetări complementare / WPTE-SA-RO”, în cadrul Programului 5/Subprogramul 5.2 /Modulul EURATOM-RO, contract EU-07/03.01.2022, director proiect Dr. Teddy Crăciunescu.
Angajarea se va face în baza unui contract individual de muncă pe termen determinat, încheiat până la 31.12.2022, cu 4h/zi.

Condiții generale:
1. Să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state aparținând Spațiului Economic European și domiciliul/reședința în România;
2. Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestă pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
3. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris și vorbit).
Condiții specifice cerute de poziția din proiect:
Candidatul trebuie să fie masterand și să aibă cunoștințe aprofundate de fizica plasmei de fuziune.

Descrierea postului:
Activitățile principale ale candidatului sunt legate de realizarea activității “Identificarea componentelor coerente ascunse ale mișcării turbulente. Simulări numerice ale efectelor intermitenței asupra transportului turbulent în SOL” și constau in:
• Modelarea statistică a câmpurilor aleatorii intermitente;
• Dezvoltare de coduri numerice (Mathematica, Fortran 95);
• Simulări numerice ale transportului turbulent;
• Analiză și interpretare rezultate.

Dosarul candidaţilor trebuie să conţină următoarele documente:
1. Copie a certificatului de naștere;
2. Copie a actului de identitate;
3. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
4. Copii ale diplomelor de studii: liceu, licenţă;
5. Adeverinţe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate (dacă este cazul);
6. Curriculum vitae semnat de către candidat.
Actele prevăzute la pct. 1, 2, 3 și 4 vor fi prezentate și în original la înscriere, în vederea conformității copiilor cu acestea.

Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane până pe data 28.07.2022.
Locul desfășurării concursului: sediul INFLPR din strada Atomiștilor 409, Măgurele, ILFOV.
Regulamentul de concurs: „REGULAMENT DE CONCURS pentru ocuparea funcțiilor de cercetare-dezvoltare atestate, asistenți de cercetare, doctoranzi, tehnicieni în cadrul proiectelor naționale și internaționale desfășurate în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR)”.
Pentru informații suplimentare sunteți rugați să vă adresați la Serviciul Resurse Umane, telefon 021-457-4550 int. 2850.
Pentru informații privind activitățile proiectului de cercetare contactați directorul de proiect: Teddy Craciunescu, email: teddy.craciunescu@inflpr.ro