Anunț concurs Specialist în relații publice, Centrul de Transfer Tehnologic Inovare și Marketing

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de Specialist în relații publice în cadrul Centrului de Transfer Tehnologic Inovare și Marketing.

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
- Are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- Studii superioare.

CUNOȘTINȚE NECESARE:
Cunoştinţe în legătură cu domeniul de specialitate, cunoştinţe legate de comunicare, tehnici şi metode de diseminare a informaţiilor, bune cunoştinţe de limba română, cunoştinţe de operare PC;
Cunoaşterea organizaţiei, cunoaşterea publicului şi a partenerilor, cunoaşterea strategiilor de comunicare, cunoaşterea tehnicilor de comunicare şi o cultură generală solidă.

ATRIBUȚII ȘI SARCINI DE SERVICIU GENERALE:
- Promovează serviciile/ produsele/ tehnologiile oferite de către INFLPR;
- Identifică și comunică profesionist (Business to Business) cu mediul economic țintă pentru promovarea brandu-ului INFLPR și a rezultatelor CDI din INFLPR;
- Desfășoară activități de veghe tehnologică/e) Desfășoară activitățile de informare tehnologică, prognoză tehnologică;
- Acordă asistență personalului de CDI din INFLPR în vederea identificării și intrării în contact cu parteneri de CDI, în vederea realizării de consorții naționale/ internaționale pentru accesarea în comun a programelor de finanțare nerambursabile existente la nivel național și european având ca obiectiv dezvoltarea de servicii/ produse/ tehnologii și transfer tehnologic;
- Organizează conferințe de presă, redactare articole promovare rezultate susceptibile acțiunii de transfer tehnologic;
- Acordă servicii de asistență personalului de CDI din INFLPR în vederea organizării/ co-organizării/ participării de/la conferințe, seminarii, târguri expoziții naționale/internaționale;
- Contribuie la elaborarea strategiei de comunicare în cadrul INFLPR;
- Coordonează campaniile de informare și constientizare realizate în cadrul INFLPR;
- Asigură și menține relația cu entitățile media, atât online, cât și offline;
- Semnalează orice disfuncționalități de comunicare față de INFLPR.

Dosarele candidaților trebuie să conțină următoarele documente:
• cerere-tip de înscriere în care se precizează postul pentru care candidează;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea candidatului;
• copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă, copia diplomei de licență însoțită de foaia matricolă, alte diplome, precum și copia cărții de muncă/adeverință sau copie-extras din Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea în muncă;
• curriculum vitae;
• copia certificatului de naștere;
• copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
• copia hotărârii de divorț, dacă este cazul;
• orice alte documente care pot demonstra perfecționarea profesională în domeniul pentru care este deschis postul;
• adeverință medic – apt;
Documentele vor fi prezentate și în original.

Locul desfășurării concursului: la sediul INFLPR din str. Atomiștilor, Nr. 409, Orașul Măgurele, jud. Ilfov.
Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane Salarizare până pe data 29.07.2022.
Data concursului se va anunța ulterior.
Regulamentul de concurs: „REGULAMENT DE CONCURS pentru ocuparea funcțiilor în domenii auxiliare cercetării în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR)”.
Pentru informații suplimentare sunteți rugați să vă adresați la Serviciul Resurse Umane Salarizare, telefon 021-4574550 int. 2850.