Concurs inginer

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de INGINER pe perioadă nedeterminată.

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
Studii superioare, diplomă de licență a studiilor universitare cu profilul mecanic;
Experiență în elaborarea procedurilor de sistem şi de lucru conform Sistemului de Management al Calităţii ISO: 9001;
Experiență în elaborarea documentelor de pregătire şi de urmărire a fabricației;
Experiență de minim 10 ani în coordonarea echipelor cu specific de lucru în prelucrarea mecanică;
Să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state aparținând Spațiului Economic European și domiciliul/reședința în România.

Dosarele candidaților trebuie să conțină următoarele documente:
- cerere-tip de înscriere (pusă la dispoziție de Serviciul Resurse Umane Salarizare) în care se precizează postul pentru care candidează;
- originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea candidatului;
- originalul diplomei de bacalaureat sau echivalentă, diplomei de licență ori echivalentă, însoțită de foaia matricolă, precum și copia cărții de muncă sau copie-extras din Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea;
- curriculum vitae;
- originalul certificatului de naștere;
- originalul certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
- originalul hotărârii de divorț, dacă este cazul;
- orice alte documente în original care pot demonstra perfecționarea profesională în domeniul pentru care este deschis postul;
- adeverință medic – apt;
- adeverințe care să ateste vechimea în muncă.

Tematica de concurs:
1. Noțiuni despre întocmirea brevetelor OSIM;
2. Noțiuni despre Standardul ISO 9001- Sistemul de Management al Calității;
3. Noțiuni despre tipurile de prelucrări mecanice;
4. Utilizarea și funcționarea mașinilor-unelte folosite în prelucrările mecanice;
5. Desen tehnic;
6. Noțiuni despre tehnologia materialelor.

Bibliografie:
1. Cum înregistrați la OSIM o cerere de brevet de invenție, ISBN: 978-606-8908-12-0, © 2022 - Editura OSIM®
(https://osim.ro/images/Editura-OSIM/Brosuri/05_1_Cum_inregistrati_la_osi... );
2. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII – GHID DE IMPLEMENTARE A STANDARDULUI SR EN ISO 9001:2015, Editura Standardizarea – Asociația de Standardizare din România, ASRO;
3. Desen tehnic, Geometrie descriptiva (https://www.slideshare.net/AdrianIonescu5/carte-desen-tehnic-geometrie-d... );
4. Elemente de tehnologia materialelor, Mihai Alexandru Luca, Teodor Machedon Pisu, Editura Luxlibris, 2013 (https://www.slideshare.net/brainsurgeons/elemente-de-tehnologia-material...);
5. Curs – Planificarea şi organizarea producţiei, https://modulul5.files.wordpress.com/2011/02/curs-planificarea-si-organi...
6. UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU PRELUCRARI MECANICE - I - Gabriel FRUMUSANU, https://ing.ugal.ro/Resurse/MENUS/Facultate/IFR/UEPM_curs.pdf;
7. Legea securității şi sănătății în muncă (nr. 319/2006);
8. Legea privind apărarea împotriva incendiilor (nr.307/2006);
9. HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

Locul desfășurării concursului: la sediul INFLPR din str. Atomiștilor, Nr. 409, Orașul Măgurele, jud. Ilfov.
Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane Salarizare până pe data 26.07.2022.
Data concursului se va anunța ulterior.
Regulamentul de concurs „REGULAMENT DE CONCURS pentru ocuparea funcțiilor în domenii auxiliare cercetării în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR)”.
Pentru informații suplimentare, sunteți rugați să vă adresați la Serviciul Resurse Umane, telefon 021-4574550 int. 2850.