Concurs inginer, centrul C400 IN2-FOTOPLASMAT

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de INGINER în cadrul centrului C400 IN2-FOTOPLASMAT, perioadă nedeterminată.

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
• studii superioare, pregătire de specialitate în Fizică Tehnologică, Inginerie Electrică, Stiinte Inginereşti Aplicate sau Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației;
• experienţă în programare şi utilizare platforme software (Mathematica, Python, C++, LabVIEW, TESTPOINT, MATLAB, COMSOL, SIMULINK, PSIM, EDSA FLUX 3D, FIDAP+GAMBIT, INFOLYTICA 3D, etc.).
• experienţa în tehnici de proiectare tip VLSI este considerată bonus;
• experienţa în tehnici avansate de prelucrare digitală a semnalelor electrice este considerată bonus;
• abilităţi în redactarea rapoartelor de cercetare și a lucrărilor știinţifice;
• să cunoască limba română, scris și vorbit;
• cunoașterea limbii engleze este obligatorie.

Atribuțiile și responsabilitățile candidatului selectat pentru ocuparea postului:
- Participă la instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor de cercetare din laboratorul de prototipare și laboratorul de analiză și caracterizare din centrul C400.
- Realizează experimente de caracterizare a proprietăților fizico-chimice pentru microstructuri și nanostructuri de materiale avansate.
- Realizează integrarea straturilor subțiri și a altor tipuri de micro și nanostructuri în dispozitive de stocare de energie.
- Participă la experimente de litografie optică pentru integrarea în dispozitive de test a diverselor structuri micrometrice și nanometrice de materiale avansate.
- Întocmește documente, rapoarte de analize și rezultate de laborator.

Dosarele candidaților trebuie să conțină următoarele documente:
1. cerere-tip de înscriere (pusă la dispoziție de Serviciul Resurse Umane Salarizare) în care se precizează postul pentru care candidează;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea candidatului;
3. copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă, diplomei de licență ori echivalentă, însoțită de foaia matricolă, precum și copia cărții de muncă sau copie-extras din Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea;
4. curriculum vitae;
5. copia certificatului de naștere;
6. copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
7. copia hotărârii de divorț, dacă este cazul;
8. orice alte documente în original care pot demonstra perfecționarea profesională în domeniul pentru care este deschis postul;
9. adeverință medic – apt;
10. adeverințe care să ateste vechimea în muncă.
Actele prevăzute la pct. 2, 3, 5, 6, 7 vor fi prezentate și în original în vederea conformității copiilor cu acestea.

Bibliografie:
- Introducere în fizica solidului, Charles Kittel Editura Tehnică, 1972.
- I. Munteanu, Fizica solidului -Editura Universității din București, București, 2004.
- M. Giurgea, L.Nasta, Optica - Editura Academiei Române, Bucuresti, 1998.
- Encyclopedia of Materials Characterization: Surfaces, Interfaces, Thin Films, C. R. Brundle, Leslie Wilson, PhD, Charles A. Evans, Shaun Wilson, Geoff Wilson (1992).
- Gheorghe Toacse, Dan Nicula: Electronică digitală. Dispozitive - Circuite - Proiectare, Ed. Tehnică, 2005.
- Dan Nicula, Gheorghe Toacse: Electronică digitală. Verilog HDL, Ed. Tehnică, 2005.
- Neil H.E. Weste and David Harris, CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective, Third Edition ISBN: 0-321-14901-7, Addison Wesley.

Locul desfășurării concursului: la sediul INFLPR din str. Atomiștilor, Nr. 409, Orașul Măgurele, jud. Ilfov.
Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane Salarizare până pe data 29.07.2022.
Data concursului se va anunța ulterior.
Regulamentul de concurs „REGULAMENT DE CONCURS pentru ocuparea funcțiilor în domenii auxiliare cercetării în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR)” se gaseste pe www.inflpr.ro, jobs-regulamente.
Pentru informații suplimentare, sunteți rugați să vă adresați la Serviciul Resurse Umane, telefon 021-4574550 int. 2850.