ANUNȚ CONCURS INGINER DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de inginer de dezvoltare tehnologică (IDT), domeniul inginerie în cadrul Centrului Fotoplasmat-C400.

CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
Pregătire de specialitate: Fizică Tehnologică, Inginerie Electrică, Științe Inginerești Aplicate, Electronică sau Telecomunicații și Tehnologia Informației.
Perfecționări (specializări): Doctorand în domeniul de specialitate menționat.

Abilităţi, calităţi, aptitudini necesare:
- candidații trebuie să fie la data angajării înscriși la o școală doctorală într-unul dintre domeniile de specialitate menționate mai sus;
- capacitatea de înțelegere a proceselor fundamentale din domeniul de știință în care lucrează;
- capacitatea de a redacta în cadrul propunerilor de proiecte a capitolelor de specialitate;
- capacitatea de a asigura suport de specialitate pentru proiectele de cercetare și experimente;
- capacitatea de organizare și comunicare;
- capacitatea de lucru în echipă;
- abilități de comunicare orală și în scris;
- abilități pentru lucrul în laborator cu sisteme optice și echipamente electronice;
- abilități în prelucrarea și interpretarea datelor experimentale;
- cunoștințe avansate de limba engleză, inclusiv a limbajului tehnic de specialitate.

Cunoștințe de specialitate specifice:
- cunoștințe despre dispozitive senzoristice, circuite electrice de condiționare a semnalelor electrice;
- experiență în programare și utilizare platforme software (Mathematica, Python, C++, LabVIEW, TESTPOINT, MATLAB, COMSOL, SIMULINK, PSIM, EDSA, FLUX 3D, FIDAP+GAMBIT, INFOLYTICA 3D, etc.);
- experiență în tehnici de proiectare tip VLSI este considerată bonus;
- experiență în tehnici de litografie optică este considerată bonus;
- experiență în tehnici avansate de prelucrare digitală a semnalelor electrice este considerată bonus.

Atribuții și responabilități:
- Realizează integrarea straturilor subțiri și a altor tipuri de micro și nanostructuri în dispozitive fotonice de tip cristal fotonic, reflector Bragg, etc.;
- Participă la experimente de litografie optică pentru integrarea în dispozitive de test a diverselor structuri micrometrice și nanometrice de materiale avansate;
- Participă la redactarea caietelor de sarcini necesare pentru achiziționarea echipamentelor de cercetare din departamentul C400;
- Participă la instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor de cercetare din laboratorul de analiza și prototipare din centrul C400;
- Desfășoară activități de cercetare în cadrul proiectelor din care face parte;
- Analizează și interpretează rezultatele experimentale și întocmește rapoarte de cercetare;
- Redactează lucrări științifice și participă la manifestări științifice naționale și internaționale;
- Redactează studii/ memorii/ documentații tehnice;
- Redactează brevete de invenție;
- Efectuează dezvoltarea tehnologică de produse/ echipamente/ dispozitive;
- Elaborează și testează metode/ tehnologii noi;
- Participă la operațiuni de valorificare a tehnologiilor dezvoltate prin contracte/comenzi economice la nivel național/internațional;
- Elaborează și revizuiește, ori de câte ori este cazul, documentele specifice activității proprii ce fac parte din Sistemul de Management Integrat;
- Întocmește și menține înregistrările rezultate din activitatea proprie;
- Îndeplinește responsabilitățile ce-i revin din aplicarea documentelor Sistemului de Management Integrat;
- Își perfecționează pregătirea profesională.

Tematica de concurs:
- Noțiuni fundamentale de electronică și informatică aplicată (tehnologia informaţiei, optoelectronică, nanoelectronică, electronică de putere, acţionări, măsurări electrice);
- Noțiuni fundamentale despre achiziţia şi prelucrarea semnalelor electrice;
- Noțiuni fundamentale de optică și laseri: lentile, oglinzi, fibre optice, surse laser cu mediu activ solid;
- Noțiuni fundamentale despre analiza proprietăților mecanice și tehnologice ale metalelor: duritate, modul de elasticitate, rezistență la frecare, încercări la: tracțiune, compresiune, răsucire, tipuri de ruperi;
- Noțiuni fundamentale despre senzoristică;
- Noțiuni fundamentale despre interacţia radiaţiei cu materia;
- Bazele desenului tehnic: reguli de reprezentare și de cotare.

Bibliografie:
- Erik Bodegom, Dan Alexandru Iordache, Physics for engineering students, Editura Politehnica Press, 2007, ISBN 9789737838444
- C. Kittel, Introducere în fizica solidului, Editura Tehnică, 1972
- I. Munteanu, Fizica solidului - Editura Universității din București, București, 2004.
- M. Giurgea, L.Nasta, Optica - Editura Academiei Române, Bucuresti, 1998.
- Encyclopedia of Materials Characterization: Surfaces, Interfaces, Thin Films, C. R. Brundle, Leslie Wilson, PhD, Charles A. Evans, Shaun Wilson, Geoff Wilson (1992).
- Gheorghe Toacse, Dan Nicula: Electronică digitală. Dispozitive - Circuite - Proiectare, Ed. Tehnică, 2005.
- Dan Nicula, Gheorghe Toacse: Electronică digitală. Verilog HDL, Ed. Tehnică, 2005.
- Neil H.E. Weste and David Harris, CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective, Third Edition ISBN: 0-321-14901-7, Addison Wesley.
- Niculae N. Puşcaş, Georgiana C. Vasile, Senzori cu fibre şi ghiduri optice de undă, Editura PRINTECH, Bucureşti, ISBN (13) 978-973-718-626-3, (2007).
- K. Rastogi, Optical Measurement Techniques and Applications, Artech House, Inc. Boston, London, (1997).
- B. Culshaw, Fiber Optics in Sensing and Measurement, IEEE Journal of selected topics in quantum electronics, Vol. 6, No. 6, p. 1014-1021, (2000).
- G. Thursby, F. Dong, B. Culshaw, A novel method for overcoming DC drift in RF subcarrier phase detection scheme for fibre optic sensors, SPIE, paper WeP-15, OFS-16, p. 360-362, (2003).
- D. A. Krohn, Fiber Optic Sensors – Fundamentals and Application – third edition, ISA-The Instrumentation, Systems, and Automation Society, (2000).
- Andrei Kiraly, Bazele Desenului Tehnic, Editura Mega Cluj, 2012, ISBN 9786065432796
- Anatolie Hristev – Breviar de fizica generală - sistemul internațional de unități. Tabele de constante fizice, Editura Aph, 1998, ISBN: 9739834655

Concursul se va desfăsura conform regulamentului de concurs pentru ocuparea funcțiilor de Inginer de dezvoltare tehnologică IDT din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR).
Componența dosarului de concurs, condițiile de participare și modul de desfășurare al concursului se găsesc în regulamentul de concurs afișat la adresa web: www.inflpr.ro în secțiunea jobs-regulamente.
Pentru informații suplimentare privind desfășurarea concursului, sunteți rugați să vă adresați Serviciului Resurse Umane, telefon 021-4574550 int. 2850.
Dosarele de concurs se depun până la data de 29.07.2022, la Serviciul Resurse Umane Salarizare al INFLPR.
Data concursului se va anunța ulterior.