ANUNȚ CONCURS INGINER DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ GRADUL III

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de inginer de dezvoltare tehnologică (IDT III), domeniul inginerie, astfel:

A: Un post în cadrul CETAL_PW
CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
Pregătire de specialitate: Studii superioare de Inginerie Electrică.
Perfecționări (specializări): Doctor în inginerie electronică și comunicații.

Abilităţi, calităţi, aptitudini necesare:
- capacitatea de înțelegere a proceselor fundamentale din domeniul de știință în care lucrează;
- capacitatea de a redacta propuneri de proiecte de cercetare;
- capacitatea de a asigura suport de specialitate pentru proiectele de cercetare și experimente;
- capacitatea de organizare și comunicare;
- capacitatea de lucru în echipă;
- abilități de comunicare orală și în scris;
- abilități pentru lucrul în laborator cu sisteme optice și echipamente electronice;
- abilități în prelucrarea și interpretarea datelor experimentale;
- cunoștințe avansate de limba engleză, inclusiv a limbajului tehnic de specialitate.

Cunoștințe de specialitate specifice:
- cunoaște strategia de cercetare-dezvoltare a institutului în domeniul în care lucrează și poate identifica direcțiile de cercetare prioritare și de perspectivă din domeniul respectiv;
- cunoștințe avansate de electronică de comandă analogică și digitală;
- cunoștințe avansate de electronică de control cu microsisteme;
- cunoștințe avansate de electronică de putere din comanda laserilor;
- cunoștințe avansate de limbaje de programare pentru microsisteme (assembler sau C);
- cunoștințe de limbaje de programare avansate (Python, LabView);
- cunoștințe fundamentale de proiectare mecanică 2D și 3D CAD;
- cunoștințe în domeniul tehnicii laserilor ultra intenși;
- cunoaște metodele cercetării științifice și dovedește abilitatea de utilizare a acestora;
- cunoștințe în automatizarea montajelor experimentale cu laser;
- cunoștințe în domeniul electronicii de putere și a electronicii de comandă și control;
- experiență de lucru cu sisteme de înregistrare, transmisie și stocare a datelor experimentale;
- experiență în programare și utilizare platforme software pentru automatizarea montajelor experimentale, prelucrare de date (Labview, Python, Assembler).

Atribuții și responabilități:
- Dezvoltă sisteme electronice de comandă și control pentru echipamentele cu laser de mare putere;
- Propune și pune în aplicare măsuri privind buna funcționare a instalației laser CETAL-PW;
- Participă la mentenanța instalației laser CETAL-PW;
- Menține legătura cu companiile producătoare ale Sistemului Laser PW și ale subsistemelor asociate, pentru a asigura intervențiile necesare asupra echipamentelor din responsabilitatea sa;
- Completează și menține actualizată fișa echipamentelor din responsabilitatea sa privind istoricul mentenanțelor, defecțiunilor și reparațiilor;
- Întocmește și ține la zi documentația echipamentelor și a sistemelor instalației PW din responsabilitatea sa;
- Desfășoară activități de cercetare în cadrul proiectelor din care face parte;
- Analizează și interpretează rezultatele experimentale și întocmește rapoarte de cercetare;
- Redactează lucrări științifice și participă la manifestări științifice naționale și internaționale;
- Redactează studii/ memorii/ documentații tehnice;
- Redactează brevete de invenție;
- Coordonează activități de dezvoltare tehnologică de produse/ echipamente/ dispozitive;
- Elaborează și testează metode/ tehnologii noi;
- Coordonează activități de valorificare a tehnologiilor dezvoltate prin contracte/comenzi economice la nivel național/internațional;
- Elaborează și revizuiește, ori de câte ori este cazul, documentele specifice activității proprii ce fac parte din Sistemul de Management Integrat;
- Întocmește și menține înregistrările rezultate din activitatea proprie;
- Îndeplinește responsabilitățile ce-i revin din aplicarea documentelor Sistemului de Management Integrat;
- Își perfecționează pregătirea profesională.

Tematica de concurs:
- Noțiuni avansate de electronică de comandă analogică și digitală;
- Noțiuni avansate de electronică de control cu microsisteme;
- Noțiuni avansate de electronică de putere din comanda laserilor;
- Noțiuni avansate de limbaje de programare pentru microsisteme (assembler sau C);
- Noțiuni de limbaje de programare avansate (Python, LabView);
- Noțiuni fundamentale de proiectare mecanică 2D și 3D CAD;
- Noțiuni fundamentale de optică și laseri: lentile, oglinzi, fibre optice, surse laser cu mediu activ solid.

Bibliografie:
- W. Koechner: Solid State Laser Engineering, ed Springer, 2006
- Dan Nicula, Gheorghe Toacse: Electronică digitală. Verilog HDL, Ed. Tehnică, 2005.
- Gheorghe Toacse, Dan Nicula: Electronică digitală. Dispozitive - Circuite - Proiectare, Ed. Tehnică, 2005.
- Viorel-Constantin Petre: Introducere în microcontrolere și automate programabile, Editura Matrixrom, ISBN 9789737556363
- Florin Dragomir, Otilia Elena Dragomir: Programarea în limbaj de asamblare a microcontrolerelor, Editura Matrixrom, ISBN: 9789737558992
- Erik Bodegom, Dan Alexandru Iordache, Physics for engineering students, Editura Politehnica Press, 2007, ISBN 9789737838444
- Grant R. Fowles, Introduction to modern optics (Second Edition), Editura Dover, 1989, ISBN: 9780486659572
- M. Giurgea, L.Nasta, Optică - Editura Academiei Române, Bucuresti, 1998.
- O. Svelto, Principles of Lasers, Ed. III London, New Zork, 1989.
- P. W. Milonni, Eberly J. H., Lasers, John Wiley and Sons, 1988.
- Dan C. Dumitraş, “Tehnici laser şi aplicaţii”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, ISBN 9789737371737
- I. M. Popescu, Fizica şi ingineria laserilor, Editura Tehnică, Bucureşti, (2000).
- Andrei Kiraly, Bazele Desenului Tehnic, Editura Mega Cluj, 2012, ISBN 9786065432796
- Anatolie Hristev – Breviar de fizică generală - sistemul internațional de unități. Tabele de constante fizice, Editura Aph, 1998, ISBN: 9739834655

B: Un post în cadrul CETAL_LaMP
CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
Pregătire de specialitate: Studii superioare de Inginerie în Știința Materialelor, Inginerie Industrială sau Fizică Tehnologică.
Perfecţionări (specializări): Doctor în Inginerie sau Fizică Aplicată.

Abilităţi, calităţi, aptitudini necesare:
- capacitatea de înțelegere a proceselor fundamentale din domeniul de știință în care lucrează;
- capacitatea de a redacta propuneri de proiecte de cercetare;
- capacitatea de a asigura suport de specialitate pentru proiectele de cercetare și experimente;
- capacitatea de organizare și comunicare;
- capacitatea de lucru în echipă;
- abilități de comunicare orală și în scris;
- abilități pentru lucrul în laborator cu sisteme optice, masini CNC;
- abilități în operarea sistemelor de procesare a materialelor cu laser;
- abilități în prelucrarea și interpretarea datelor experimentale;
- cunoștințe avansate de limba engleză, inclusiv a limbajului tehnic de specialitate.

Cunoștințe de specialitate specifice:
- cunoaște strategia de cercetare-dezvoltare a institutului în domeniul în care lucrează și poate identifica direcțiile de cercetare prioritare și de perspectivă din domeniul respectiv;
- cunoștințe în domeniul tehnicilor laser de procesare a materialelor;
- experiență în programare CNC (sistem de operare Siemens NX, TruTops Cell) și utilizare platforme software de tip CAD (SolidWorks, Catia, Autocad).

Atribuții și responabilități:
- Desfășoară experimente cu instalația pentru Macroprocesare Laser în cadrul proiectelor de cercetare și a contractelor derulate în CETAL;
- Programează echipamentele de procesare cu laser folosind coduri de tip CNC;
- Operează echipamentele pentru metalografie laser din laborator;
- Propune și pune în aplicare măsuri privind buna funcționare a instalațiilor pentru Macroprocesări Laser;
- Menține legătura cu companiile producătoare ale sistemelor din dotarea LaMP, pentru a asigura intervențiile necesare asupra acestora;
- Responsabil cu utilizarea și verificarea periodică a surselor laser din Laboratorul de Macroprocesări Laser;
- Completează registrul solicitărilor de utilizare a echipamentelor mai sus amintit și calendarele cu programările solicitanților la echipamentul pentru macroprocesări;
- Completează și menține actualizată fișa echipamentelor privind istoricul mentenanțelor, defecțiunilor, reparațiilor și verificărilor periodice.
- Instruiește personalul de cercetare-dezvoltare privind utilizarea echipamentelor de care este responsabil, incluzând și măsurile de utilizare în siguranță a echipamentului;
- Desfășoară activități de cercetare în cadrul proiectelor din care face parte;
- Analizează și interpretează rezultatele experimentale și întocmește rapoarte de cercetare;
- Redactează studii/ memorii/ documentații tehnice/documentații pentru raportare științifică în cadrul proiectelor;
- Redactează brevete de invenție;
- Coordonează activități de dezvoltare tehnologică de produse/ echipamente/ dispozitive;
- Elaborează și testează metode/ tehnologii noi;
- Coordonează activități de valorificare a tehnologiilor dezvoltate prin contracte/comenzi economice la nivel național/internațional;
- Participă la târguri de inventică, manifestări de popularizare a științei;
- Elaborează și revizuiește, ori de câte ori este cazul, documentele specifice activității proprii ce fac parte din Sistemul de Management Integrat;
- Întocmește și menține înregistrările rezultate din activitatea proprie;
- Îndeplinește responsabilitățile ce-i revin din aplicarea documentelor Sistemului de Management Integrat;
- Își perfecționează pregătirea profesională.

Tematica de concurs:
- Noțiuni fundamentale de optică și laseri: lentile, oglinzi, fibre optice, surse laser cu mediu activ solid;
- Noțiuni fundamentale de termodinamică și mecanică: conversii de unități de măsură pentru temperatură, presiune, căldură, energie, lucru mecanic, forță, moment;
- Noțiuni fundamentale despre interacţia radiaţiei cu materia;
- Bazele metalurgiei fizice: diagrame de fază Fe-C, Ti-Al;
- Noțiuni fundamentale despre analiza proprietăților mecanice și tehnologice ale metalelor: duritate, modul de elasticitate, rezistență la frecare, încercări la: tracțiune, compresiune, răsucire, tipuri de ruperi;
- Bazele desenului tehnic: reguli de reprezentare și de cotare.

Bibliografie:
- Erik Bodegom, Dan Alexandru Iordache, Physics for engineering students, Editura Politehnica Press, 2007, ISBN 9789737838444
- David Laughlin Kazuhiro Hono, Physical Metallurgy 5th Edition, vol III, Editura Elsevier, 2014, ISBN: 9780444537706
- Mircea Rades, Rezistenta materialelor I, Editura Printech, 2010, ISBN 9789737186874
- C. Kittel, Introducere în fizica solidului, Editura Tehnică, 1972
- I. Munteanu, Fizica solidului - Editura Universității din București, București, 2004.
- Encyclopedia of Materials Characterization: Surfaces, Interfaces, Thin Films, C. R. Brundle, Leslie Wilson, PhD, Charles A. Evans, Shaun Wilson, Geoff Wilson (1992).
- Grant R. Fowles, Introduction to modern optics (Second Edition), Editura Dover, 1989, ISBN: 9780486659572
- M. Giurgea, L.Nasta, Optica - Editura Academiei Române, Bucuresti, 1998.
- O. Svelto, Principles of Lasers, Ed. III London, New Zork, 1989.
- P. W. Milonni, Eberly J. H., Lasers, John Wiley and Sons, 1988.
- Dan C. Dumitraş, “Tehnici laser şi aplicaţii”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, ISBN 9789737371737
- I. M. Popescu, Fizica şi ingineria laserilor, Editura Tehnică, Bucureşti, (2000).
- Andrei Kiraly, Bazele Desenului Tehnic, Editura Mega Cluj, 2012, ISBN 9786065432796
- Anatolie Hristev – Breviar de fizica generală - sistemul internațional de unități. Tabele de constante fizice, Editura Aph, 1998, ISBN: 9739834655

C: Un post în cadrul Laboratorului de Plasmă de Fuziune Nucleară - L220
CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
Pregătire de specialitate: Studii superioare de Inginerie sau Fizică Tehnologică.
Perfecţionări (specializări): Doctor în Inginerie sau Fizică Aplicată.

Abilităţi, calităţi, aptitudini necesare:
- capacitatea de înțelegere a proceselor fundamentale din domeniul de știință în care lucrează;
- capacitatea de a redacta în cadrul propunerilor de proiecte a capitolelor de specialitate;
- capacitatea de a asigura suport de specialitate pentru proiectele de cercetare și experimente;
- capacitatea de organizare și comunicare;
- capacitatea de lucru în echipă;
- abilități de comunicare orală și în scris;
- abilități în operarea instalațiilor radiologice, instalațiilor de vid, manipulatoare robotizate.
- abilități în prelucrarea și interpretarea datelor experimentale;
- cunoștințe avansate de limba engleză, inclusiv a limbajului tehnic de specialitate.

Cunoștințe de specialitate specifice:
- cunoaște strategia de cercetare-dezvoltare a institutului în domeniul în care lucrează și poate identifica direcțiile de cercetare prioritare și de perspectivă din domeniul respectiv;
- cunoștințe în domeniul asigurării calității prin control nedistructiv de raze X;
- experiență în programare LabView, SolidEdge, etc.;
- cunoștințe și acreditări în domeniul radioprotecției operaționale și al legislației controlului activităților nucleare.

Atribuții și responsabilități:
- Desfășoară experimente cu instalații radiologice de imagistică de raze X;
- Realizează programe în LabView pentru achiziția de date și controlul instalațiilor cu raze X;
- Menține legătura cu companiile producătoare de materiale consumabile și componente ale instalațiilor radiologice;
- Responsabil cu autorizarea instalațiilor radiologice privind practicile de utilizare și verificarea tehnică periodică;
- Completează registrul solicitărilor de utilizare a echipamentelor mai sus amintit și calendarele cu programările solicitanților de acces la echipamente;
- Completează și menține actualizată fișa echipamentelor privind istoricul mentenanțelor, defecțiunilor, reparațiilor și verificărilor periodice;
- Instruiește personalul de cercetare-dezvoltare privind utilizarea echipamentelor de care este responsabil, incluzând și măsurile de utilizare în siguranță a echipamentului;
- Desfășoară activități de cercetare în cadrul proiectelor din face parte;
- Analizează și interpretează rezultatele experimentale și întocmește rapoarte de cercetare;
- Redactează lucrări științifice și participă la manifestări științifice naționale și internaționale;
- Redactează studii/ memorii/ documentații tehnice;
- Redactează brevete de invenție;
- Coordonează activități de dezvoltare tehnologică de produse/ echipamente/ dispozitive;
- Elaborează și testează metode/ tehnologii noi;
- Coordonează activități de valorificare a tehnologiilor dezvoltate prin contracte/comenzi economice la nivel național/internațional;
- Participă la manifestări științifice naționale și internaționale, târguri de inventică, manifestări de popularizare a științei;
- Elaborează și revizuiește, ori de câte ori este cazul, documentele specifice activității proprii ce fac parte din Sistemul de Management Integrat;
- Întocmește și menține înregistrările rezultate din activitatea proprie;
- Îndeplinește responsabilitățile ce-i revin din aplicarea documentelor Sistemului de Management Integrat;
- Își perfecționează pregătirea profesională.

Tematica de concurs:
- Noțiuni fundamentale de fizică; conversii de unități de măsură;
- Noțiuni fundamentale de electronică și informatică aplicată (tehnologia informaţiei, acţionări, măsurări electrice);
- Noțiuni fundamentale despre achiziţia şi prelucrarea semnalelor electrice;
- Noțiuni fundamentale despre interacția radiațiilor X cu materia;
- Noțiuni de procesare a datelor pentru imagistică de raze X;
- Bazele desenului tehnic: reguli de reprezentare și de cotare.

Bibliografie:
- Handbook of X-ray Imaging, Physics and Technology, ISBN 9781498741521, Published January 25, 2018 by CRC Press 1419 Pages 1315 B/W Illustrations
- Erik Bodegom, Dan Alexandru Iordache, Physics for engineering students, Editura Politehnica Press, 2007, ISBN 9789737838444
- C. Kittel, Introducere în fizica solidului, Editura Tehnică, 1972
- I. Munteanu, Fizica solidului - Editura Universității din București, București, 2004.
- Encyclopedia of Materials Characterization: Surfaces, Interfaces, Thin Films, C. R. Brundle, Leslie Wilson, PhD, Charles A. Evans, Shaun Wilson, Geoff Wilson (1992).
- Gheorghe Toacse, Dan Nicula: Electronică digitală. Dispozitive - Circuite - Proiectare, Ed. Tehnică, 2005.
- Dan Nicula, Gheorghe Toacse: Electronică digitală. Verilog HDL, Ed. Tehnică, 2005.
- Neil H.E. Weste and David Harris, CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective, Third Edition ISBN: 0-321-14901-7, Addison Wesley.
- Andrei Kiraly, Bazele Desenului Tehnic, Editura Mega Cluj, 2012, ISBN 9786065432796
- Anatolie Hristev – Breviar de fizică generală - sistemul internațional de unități. Tabele de constante fizice, Editura Aph, 1998, ISBN: 9739834655.

Concursul se va desfășura conform regulamentului de concurs pentru ocuparea funcțiilor de Inginer de dezvoltare tehnologică IDT III din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR).
Componența dosarului de concurs, condițiile de participare și modul de desfășurare al concursului se găsesc în regulamentul de concurs afișat la adresa web: www.inflpr.ro în secțiunea jobs-regulamente.
Pentru informații suplimentare privind desfășurarea concursului, sunteți rugați să vă adresați Serviciului Resurse Umane, telefon 021-4574550 int. 2850.
Dosarele de concurs se depun până la data de 29.07.2022, la Serviciul Resurse Umane Salarizare al INFLPR.
Data concursului se va anunța ulterior.