AVERTIZOR DE INTEGRITATE - INFLPR

AVERTIZORUL DE INTEGRITATE

   Avertizorii de integritate pot raporta încălcări ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept privat, conform Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.Încălcări ale legii – fapte care constau într-o acţiune sau inacţiune care constituie nerespectări ale dispoziţiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achiziţiile publice; serviciile, produsele şi pieţele financiare, precum şi prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului; siguranţa şi conformitatea produselor; siguranţa transportului; protecţia mediului; protecţia radiologică şi siguranţa nucleară; siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, sănătatea şi bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecţia consumatorilor; protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal şi a securităţii reţelelor şi sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr.2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menţionate la art.325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piaţa internă, menţionate la art.26 alin.(2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurenţă şi de ajutoare de stat, precum şi încălcări referitoare la piaţa internă în ceea ce priveşte actele care încalcă normele privind impozitarea societăţilor sau mecanismele al căror scop este obţinerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăţilor, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii. Documentul poate fi semnat electronic și/sau olograf, după caz.

Modalităţi de raportare:

a). raportarea internă
b). raportarea externă

Canale interne de raportare:

a). prin e-mail, la adresa avertizordeintegritate@inflpr.ro;
b). olograf prin adresă fără format impus, înregistrată la secretariatul general al INFLPR.

În situația avertizărilor transmise în format electronic, avertizorul primește o confirmare electronică . Avertizorul în interes public poate solicita, prin intermediul adresei de e-mail securizate avertizordeintegritate@inflpr.ro, stadiul de soluţionare a raportării transmise.

Canale externe de raportare:

Avertizor de Integritate - Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării 

Agenția Națională de Integritate (ANI)

Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF)

Departamentul pentru Lupta Antifrauda (DLAF)

   În cazul depunerii unei avertizări în interes public, avertizorul întelege că este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, conform legislației UE. În calitatea de operator de date cu caracter personal, INFLPR aplică dispozițiile privind protecția datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum și ale Legii nr.190/2021 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și pune în aplicare măsurile tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor care privesc atât în mod direct cât și indirect datele cu caracter personal și care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile accidentale sau ilegale de date. În acest sens, în conformitate cu prevederile cuprinse în considerentele 32, 40, și 42 din preambulul Regulamentului (UE) 2016/679 precum și conform dispozițiilor art.4 alin.1) pct.(11) și art.6 alin1) lit.(a) din același act.